Metodička prevence

Mgr. Hana Žáčková

prevence@zs-hp.cz, hana.zackova@zs-hp.cz

Tel: 281 923 296

PO – PÁ  hodiny nejsou pevně stanoveny (doporučuji vždy po předchozí domluvě)
Pracovna se nachází v 1.patře hlavní budovy školy.

Metodik prevence a jeho odborná působnost na škole

 • pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejích příloh
 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, úzce se školním psychologem, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií a PČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy (v roce 2012/2013 zvl. nový fenomén kyberšikana)
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc
 • věnuje se prevenci v oblasti
  • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
  • gamblingu
  • záškoláctví
  • školního násilí
  • šikany a kyberšikany
  • všech forem vandalismu
  • školních krádeží
  • páchání trestných činů a přestupků
  • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
  • rizikového chování v dopravě
  • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
  • působení sekt
  • prvních projevů syndromu týraného dítěte
  • zvládání nových a obtížných situací
  • sexuálně rizikového chování
  • nevhodných forem trávení volného času
 • účastní se odborně zaměřených akcí a pravidelných školení, ve kterých zvyšuje svou odbornou úroveň

Škola vytváří Preventivní program školy jako základní nástroj prevence. Zajišťuje aktivity spojené s prevencí nežádoucích jevů a jevů sociálně patologických. Program je závazný a na konci školního roku je vyhodnocen. Navazuje na minimální preventivní programy minulých let, je aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám školy.

Vychází z:

Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 14514/2000-51

Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14

Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 22294/2013-1

·         Preventivní program MŠMT pro školy a školská zařízení

·         Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních