Školní vzdělávací program ZŠ Ratibořická:

Vzdělávací program školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická

(v duchu myšlenky Johna Donna „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“ vedeme děti ke spolupráci a vzájemnému respektu)

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Základní škola Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 píše svou historii od r. 1959, kdy bylo 1. září zahájeno vyučování v tehdy jedenáctileté škole v bývalé Dvořákově ulici (dnešní Ratibořické). Prvním ředitelem byl jmenován Gustav Schuster. Školu navštěvovalo 535 žáků, vyučovalo zde 21 učitelů v 15 třídách. Pro nedostatek finančních prostředků byla škola předána bez tělocvičny a školní jídelny. Další budova s kuchyní, jídelnou a několika třídami byla postavena svépomocí a zprovozněna o rok později.

Ve školní m roce 1960/61 se změnila jedenáctiletá škola na dvanáctiletou. O rok později došlo k rozdělení školy na ZDŠ a SVVŠ. ZDŠ měla 14 tříd s 359 žáky.

Ve školním roce 1989/90 byla od třetí třídy zahájena rozšířená výuka jazyků, i v ostatních předmětech došlo ke změně náplně výuky.

1. 9. 1990 nastoupil do funkce ředitele školy pan Miloslav Podzimek. Škola se zaměřila na výuku cizích jazyků a informatiky. Na podporu kvality výuky začal pan ředitel organizovat pro učitele poznávací zájezdy po Evropě. Podobně začaly cestovat i kolektivy žáků.

K 15. 7. 1996 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Neudertová.

Od školního roku 2015/2016 je ředitelkou školy PhDr. Ing. Hana Kindlová.

Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a informatiky, ve školním roce 2013/2014 získala titul Ekoškola, který v r. 2016 úspěšně obhájila.

Škola prošla v 90. letech částečnou rekonstrukcí. V r. 1994 došlo k rekonstrukci topení, v r. 1996 k zateplení hlavní budovy. V r. 2005 byla dokončena rekonstrukce podlahy tělocvičny a „malé budovy“, ve které se nacházejí 1. a 2. třídy, školní družinu a školní jídelnu. V r. 2008 byly rekonstruovány šatny v hlavní budově a v době hlavních prázdnin v r. 2010 byla vyměněna okna na jižní a západní straně hlavní budovy. V roce 2011 byla dokončena výměna oken na východní a severní straně a vyměněna všechna svítidla ve třídách hlavní budovy. V roce 2012 byla otevřena školní zahrada s herními prvky pro školní družinu a žáky I. stupně.

Od dubna do září 2013 probíhala ve škole velká stavební akce, půdní vestavba. Dokončením 4. nadzemního podlaží se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové učebny a velké podkrovní prostory pro školní družinu, případně školní klub.

Modernizace školy pokračovala i v následujícím období, a to rekonstrukcí sociálního zařízení a podlah na hlavní budově.

V rámci zefektivnění výuky vznikly nové učebny a prostory, jejichž vybudování bylo částečně hrazeno ze strukturálních a investičních fondů EU. V r. 2018 byly vybudovány moderní prostory pro výuku polytechnické výchovy za více než 4,5 mil. Kč, v r. 2019 odborná učebna robotiky (polytechnická učebna) v hodnotě téměř 2,5 mil. Kč a v r. 2020 učebna keramiky a zázemí pro školníka.

Škola se dlouhodobě zapojuje do projektu Šablony, díky kterým dochází ke zvýšení kvality vzdělávání žáků.

Jsme úplnou ZŠ s kapacitou 650 žáků. V 1. – 9. ročníku se vyučuje vždy ve 2 – 3 paralelních třídách.

Po kolaudaci v září 2013 zřizovatel zažádal o zvýšení kapacity školy na 680 žáků a školní jídelny na 630 strávníků.

Školu tvoří dvě části. Tzv. „malá budova“, ve které jsou obvykle 1. a 2. třídy (1. patro), školní jídelna (přízemí) a školní družina (2. patro) se žákovskou knihovnou. Školní družina využívá také přilehlé zahrady, kde je také od května 2014 nový zahradní altán.  

Spojovací chodbou je možno přejít do tzv. „hlavní budovy“. Zde se nachází vedení školy, kabinety vyučujících a kmenové třídy vyšších ročníků 1. stupně a celého 2. stupně a také další oddělení školní družiny. 

Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr.  Žákům jsou k dispozici šatny v suterénu budovy. 

K vybavení školy patří tělocvična, učebna dílen a učebna domácích nauk, počítačová učebna, jazyková laboratoř Robotel.  Celá škola je připojena na internet. Součástí vybavení každé kmenové třídy, stejně jako odborných pracoven je interaktivní tabule a dataprojektor, v některých třídách využíváme také vizualizéry. 

Dětem nabízíme možnost výuky anglického, německého, ruského, případně francouzského jazyka či dalších jazyků (dle personálního obsazení). 

Žáci si mohou vybrat například z těchto dalších volitelných předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, technické kreslení, sportovní hry, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, keramika, technické činnosti, konverzace v anglickém jazyce, čtenářská dílna, ekologická výchova, programování. Nabídka volitelných předmětů je každoročně upravována dle zájmu žáků a možností školy.  

Ve škole pracují různé kroužky, jejichž nabídka je aktualizována také podle možností školy.  

Škola je od roku 2009 byla jmenována SMART Centrem interaktivní výuky. 

Od r. 2015 jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Na škole pracuje Školská rada, v níž spolupracují zástupci obce, rodičů a učitelů, a kde pracuje také občanské sdružení rodičů a přátel dětí – K klub. Členové ŠR i K-klubu projevují velký zájem o dění ve škole. 

Škola se též otevírá v odpoledních a podvečerních hodinách pro aktivity dospělých. Tělocvična je využívána gymnastickým oddílem a Domem dětí a mládeže, učebny s klavírem využívá ZUŠ. 

Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti především prostřednictvím webových stránek ( www.zs-hp.cz ). Informace o prospěchu žáků rodiče získávají v elektronické žákovské knížce.  

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupce ředitele a další zástupce ředitele, stejně jako další pedagogové včetně metodičky prevence a výchovné poradkyně, koordinátorky ŠVP, koordinátorky ICT, koordinátorky EVVO a vychovatelek školní družiny. Sbor je smíšený, s  převahou žen. Jsme kolektivem, ve kterém najdete jak zkušené pedagogy, tak zástupce mladší generace. Ke změnám ve sboru dochází především z důvodu odchodu do důchodu. 

Na naší škole vládne přátelská a vstřícná atmosféra, ve které jsou respektování žáci i učitelé. 

Vedení školy klade velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporuje zavádění inovací, nových metodických postupů a rozsáhlejší využití informačních technologií, podporuje mezinárodní spolupráci. 

V řadách našich pedagogů jsou lektorky ICT vzdělávání, lektorky inovativních způsobů výuky (výuky matematiky podle prof. Hejného, RWCT, Tvořivé školy), SMART trenérky.  

Školu navštěvují především žáci z Horních Počernic. Významnou část tvoří také žáci z okolních městských částí a vesnic.  

Škola není uzpůsobena pro integrací žáků s tělesným handicapem. 

Učitelé individuálně pracují jak s žáky nadanými, tak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími specializovanými pracovišti. 

Zástupci 5. – 9. tříd pracují v Žákovské radě a v Ekotýmu. 

Dlouhodobé projekty

K tradičním školním akcím patří např. Noc s Andersenem, rozlučka 9. ročníků „Na schodech“, spolupráce 1. a 9. tříd, Den otevřených dveří, lyžařský kurz, třídění odpadu – sběrová soutěž.  

Od roku 2008 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, který v rámci České republiky zajišťuje sdružení Tereza. Další projekty přibývají a obměňují se podle zájmu žáků, učiva a možností pedagogů.  

Od r. 2015 jsme  Fakultni škola Pedagogické fakulty UK.  

Mezinárodní spolupráce

Již od roku 1999 spolupracujeme s Brunsbüttelem, partnerským městem naší městské části Praha 20, Pravidelné výměnné pobyty s partnerskými školami z tohoto města pořádáme od šk. r. 2005/2006. 

Nadále spolupracujeme s evropskými školami, které byly s naší školou zapojeny do projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení (v roce 2001 – 2003 a v r. 2008 – 2010). Navštívili jsme školy v Estonsku, Finsku, Irsku, na Maltě, v Německu, v Nizozemí, Rakousku, Řecku, Španělsku, Turecku a ve Velké Británii. 

Zaměření školy

Profilací školy je výuka cizích jazyků a informatiky.

Výchovné a vzdělávací strategie

Forma vzdělávání: Denní

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 • učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
 • využíváme metody kritického myšlení
 • poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací (třídní knihovny v některých učebnách, žákovská knihovna, Internet, video, výstavy, kulturní pořady….)
 • zaměřujeme se na kvalitní výuku cizího jazyka s možností doplnění si znalostí ve volitelném předmětu Konverzace v anglickém jazyce
 • nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka
 • žáci se podílejí na hodnocení dosažených výsledků
 • uplatňujeme individuální přístup k žákovi
 • učíme žáky vyjadřovat vhodnou formou své názory
 • podporujeme iniciativu žáků
 • hodnotíme klasifikačními stupni, v ojedinělých případech slovně
 • od 6. ročníku zapojujeme žáky do celostátních srovnávacích testů Scio
 • žáci se účastní mnoha soutěží a olympiád
 • učíme příkladem – pedagogové si neustálým vzděláváním doplňují své znalosti a dovednosti
Kompetence k řešení problémů
 • žák při řešení problému pracuje s různými zdroji informací, ověřuje jejich pravdivost, pracuje s vlastní chybou, hledá nová řešení
 • na příkladu modelových situací řeší žák úlohy, které vycházejí z praxe
 • podporujeme účast žáků na prezentaci své práce, projektech, soutěžích a olympiádách
Kompetence komunikativní
 • ve všech předmětech klademe důraz na výstižnou, spisovnou
  a kultivovanou mluvu žáků, na oslovování žáků mezi sebou
 • volíme úkoly přiměřené věku žáka
 • snažíme se žákům zajistit co nejlepší podmínky pro seznámení s informačními a komunikačními prostředky a pro jejich využití ke komunikaci
 • seznamujeme žáky s dostupnými technickými komunikačními prostředky, umožňujeme zpracování fotozáznamů, filmů
 • čtení, psaní a diskuzi používáme jako nástroje učení ve všech naukových předmětech
 • žáci vyhledávají odborné texty různého druhu a v různých zdrojích, čerpají z nich informace
 • netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
Kompetence sociální a personální
 • velký důraz klademe na vytváření přátelské a vstřícné atmosféry, ve které jsou respektováni žáci
  i učitelé
 • podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti, dbáme na to, aby se žáci naučili oceňovat nejen vlastní práci, ale i práci druhých
 • podporujeme vzájemnou spolupráci žáků
 • pracujeme na preventivních programech, které se zabývají prevencí šikany a dalších patologických jevů
 • spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou
  i Odysseou o. p. s.
Kompetence občanské
 • ve škole pracuje Žákovská rada, která se podílí na organizování programů a akcí školy
 • vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel a norem společenského chování
 • zapojujeme žáky do školních akcí podle jejich individuálních schopností
 • v rámci jednotlivých předmětů se žáci seznamují s kulturními tradicemi regionu, státu i dalších zemí, zejm. EU
 • v několika třídách se věnujeme i handicapovaným žákům i žákům s mimořádným nadáním
 • vedeme žáky k třídění odpadu – žáci se v hojné míře zúčastňují sběrové akce školy
 • do výuky zařazujeme besedy, exkurze …
Kompetence pracovní
 • žáci využívají informačních technologií k tvorbě a prezentaci svých prací
 • důsledně vyžadujeme dodržování pravidel bezpečného chování
  a bezpečnosti práce
 • vedeme žáky k poskytnutí první pomoci
 • žáci pracují s novými materiály a technikami zpracování
 • žáci se svými výrobky podílejí na výzdobě tříd i prostor školy
 • v 9. ročníku realizujeme v rámci pracovních činností vyučovací předmět Volba povolání
 • různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky
  s různými profesemi

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

PLPP v písemné sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

Podle potřeby bude stejně postupováno také v případě začleňování žáků  s odlišným mateřským jazykem. Vždy vycházíme z konkrétní situace žáka.

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Individuální vzdělávací plán žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých je IVP realizován, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonným zástupcem žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola úzce spolupracuje především s pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 3 a 9, jejíž psycholog školu pravidelně navštěvuje. Podle potřeby je v kontaktu i s dalšími školskými poradenskými zařízeními v regionu. Spolupráci zajišťuje zejména výchovný poradce, v případě potřeby i školní metodik prevence.  Konzultovat náplň, realizaci či závěry IVP či PLPP mohou s pracovníky ŠPZ i jednotliví pedagogové.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost a školním metodikem prevence.  Výchovný poradce je i koordinátorem inkluze. Reedukaci žáků, určených ŠPZ, poskytuje speciální pedagog v kroužku „Čeština je hračka“. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

PLPP mimořádně nadaného žáka v písemné podobě sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými  vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s mimořádně nadaným žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

Specifikace provádění podpůrných opatření   a úprav vzdělávacího procesu nadaných
a mimořádně nadaných žáků:

 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce
 • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech
 • specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole
 • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka
 • obohacování vzdělávacího obsahu
 • zadávání specifických úkolů, projektů
 • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
 • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit

Poznámky k učebnímu plánu

Anglický jazyk 

Od školního roku 2016/2017 je anglický jazyk vyučován dle ŠVP – 7. verze pouze ve 4. a 6. ročníku.

V 1. – 3. ročníku zůstává v platnosti výuka dle ŠVP – 6. verze, resp. 7. verze.

Ve 4. a 5. ročníku dochází k realizaci výuky dle ŠVP tak, aby byly splněny závazné výstupy po 5. ročníku.

V následujících letech dojde k postupnému přechodu výuky anglického jazyka podle ŠVP – 7. verze, resp. 8. verze

 

Pracovní činnosti 
V  9. ročníku realizujeme v rámci Pracovních činností vyučovací předmět Volba povolání.

 

Prvouka 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována ve vyučovacích předmětech Prvouka (1. – 3. ročník) a Vlastivěda a Přírodověda (4. a 5. ročník).

 

Výchova k občanství 
V 8. ročníku je v rámci disponobilní hodiny zařazen předmět Rodinná výchova.

 

Výtvarná výchova 
Některé výstupy budou odučeny formou exkurzí.

 

Volitelný předmět 1 

Výuka VP 1 je možná v následujících kombinacích:

Cizí jazyk (např. německý jazyk, ruský jazyk) – časová dotace 3 hodiny týdně

nebo

v 6. ročníku – Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky a Sportovní hry – vždy v časové dotaci 1 hodina týdně daného vyučovacího VP (celkem tedy
3 hodiny týdně)

v 7. ročníku – Cvičení z českého jazyka, Sportovní hry a Technické činnosti – vždy v časové dotaci 1 hodina týdně daného vyučovacího VP (celkem tedy
3 hodiny týdně)

 

Německý jazyk 

Německý jazyk vychází z výstupů pro další cizí jazyk, a to  ve 2 variantách – pokud si žák německý jazyk zvolí jako volitelný předmět v 6. ročníku, pokračuje výuka jako další cizí jazyk v  8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny týdně. Pokud si žák zvolí německý jazyk jako další cizí jazyk až v 8. ročníku, probíhá jeho výuka v těchto ročnících podle ŠVP pro volitelný jazyk 2 ze 6. a 7. ročníku.

Výuka v jednotlivých skupinách bude přizpůsobena individuálním schopnostem a zájmu žáků (např. rozšíření učiva, odlišná probíraná témata apod.).

 

Konverzace v anglickém jazyce 

Jednotlivá témata mohou být obměněna podle zájmu žáků  a jejich schopnosti konverzovat o dané problematice.

Zároveň lze zařadit další témata.

 

Čtenářská dílna 
Jednotlivé činnosti vycházejí z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Činnosti ve Čtenářské dílně jsou přizpůsobeny žákům dané skupiny.

 

Německý jazyk – volitelný 

Německý jazyk vychází z výstupů pro další cizí jazyk, a to  ve 2 variantách – pokud si žák německý jazyk zvolí jako volitelný předmět v 6. ročníku, pokračuje výuka jako další cizí jazyk v  8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny týdně. Pokud si žák zvolí německý jazyk jako další cizí jazyk až v 8. ročníku, probíhá jeho výuka v těchto ročnících podle ŠVP pro volitelný jazyk 2 ze 6. a 7. ročníku.

Výuka v jednotlivých skupinách bude přizpůsobena individuálním schopnostem a zájmu žáků (např. rozšíření učiva, odlišná probíraná témata apod.).