Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

ZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, přijme ihned učitelku/učitele tělesné výchovy jako zástup za nemocného kolegu. 
E-mail: skola@zs-hp.cz.
Tel.: 728 300 047, 725 425 871.

Na 29. 9. 2023 je z organizačně technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

V případě potřeby můžete využít kontakty na školní psycholožku (psycholog@zs-hp.cz, tel.: 737 894 545)

,,Nenech to být“ – Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

V případe zapomenutí hesla k Bakalářům můžete použít tento návod na jeho obnovení.

Provozujeme systém pro oznamování protiprávních jednání. Informace o způsobech oznamování a vstup do vnitřního oznamovacího systému naleznete na https://app.whispero.eu/f/p0hef27ribhjzq2v

Novinky

Víte, co dělají vaše děti, když jsou online?

Často se setkáváme s tím, že rodiče našich žáků nevědí, co jejich dítě dělá, když má v ruce mobil. „Je doma, ve svém pokoji – je v bezpečí,“ myslí si rodič. Bohužel, je to přesně naopak. Smartphone (rozuměj jakékoli zařízení s připojením na internet) = dveře do velkého a mnohdy ohrožujícího a nebezpečného světa.

Rodiče často netuší:

 • na jakých sociálních sítích dítě funguje
 • kdy a jak často tam je
 • jaké webové stránky sleduje
 • jaké hry hraje a s kým
 • s kým a na jakých platformách komunikuje
 • jestli pořizuje fotografie nebo videa sebe či ostatních a příp. komu je poskytuje apod.

Možná si říkáte, že vás se to netýká. Máte bezproblémové dítě. Věřte, týká se to každého rodiče nezletilého dítěte, které má přístup na internet.

Rodiče se na nás obracejí v situacích, kdy náhodně zjistí, že jejich dítě sleduje nevhodný obsah na internetu např. sexuální, ale také nenávistný. Děti se setkávají na internetu s cizími lidmi a velmi snadno s nimi komunikují, vyměňují zkušenosti např. s užíváním drog nebo návody na sebepoškozování. Velmi snadno se stanou obětí šikany.

(Zdroj: https://www.ditekrize.cz/2020/02/vetsina-rodicu-nema-tuseni-co-deti-na-internetu-delaji/)

Rodičovská odpovědnost je soubor povinností a práv rodičů vůči dětem. Jde o povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj…

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím jeho plné svéprávnosti…

(zdroj: mpsv.cz)

Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že

 1. a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
 2. b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
 3. c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
 4. d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(zdroj: zakony.centrum.cz)

Je pochopitelné, že i dítě má právo na soukromí, ale pokud si prohlíží nevhodný obsah, pokud mu někdo na sociálních sítích ubližuje, nebo pokud ono samo ubližuje jakýmkoli způsobem někomu jinému, máte nejen právo, máte povinnost to vědět.

Do smartphonů a podobných zařízení máte jako rodiče právo nahlížet, protože vy jste odpovědní za jejich mravní vývoj do jejich plnoletosti, tudíž do 18 let.

Mluvte s dětmi s nimi o tom, co dělají a zažívají online. Seznamte je s tím, že jim občas (bez předchozího upozornění) zkontrolujete mobil. Je opravdu důležité jim vysvětlit, proč to děláte. Nechcete jim zvědavě lézt do soukromí, je to kvůli jejich ochraně a bezpečnosti. Můžete to udělat v jejich přítomnosti a hned si promluvit o všem, o čem je třeba.

Skvělým pomocníkem pro udržení si přehledu o aktivitě dítěte na mobilu mohou být různé rodičovské aplikace.

Užitečné odkazy:

https://skvelyrodic.cz/co-delat-kdyz-najdete-v-mobilu-sveho-ditete-znepokojivy-obsah/

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/deti-prvni-mobilni-telefon-kyberneticka-bezpecnost-rodice-kontrola_2209192010_fos

Listina dětských práv na internetu

 1. Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.
 2. Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti.
 3. Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
 4. Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
 5. Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
 6. Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
 7. Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné otázky.
 8. Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
 9. Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
 10. Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!

Příspěvky z blogů

Výlet do ZOO

Výlet do ZOO

Výlet do ZOO

26. 6. 2023

V úterý 27. 6. jsme jeli na výlet do ZOO Chleby. Nejdříve jsme si prohlédli starou část, kde se nám nejvíce líbily surikaty. Potom jsme se podívali do nové části ZOO. Paní průvodkyně nám řekla hodně zajímavých věcí o medvědech, velbloudech a lvech. Byli jsme také ve výběhu s kozami a kůzlaty. Výlet se i díky počasí vydařil.

 

číst více…

Aktuální projekty školy

Šablony III

Název projektu:                Šablony III pro ZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Číslo projektu:                  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020102

Výše podpory:                  1 058 791 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

 

 

Datum zahájení projektu:                                           1.9.2021

Předpokládané datum ukončení projektu:          30.6.2023

Předpokládaná doba trvání v měsících:                 22

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem.

Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 

Celkové náklady: 2 417 248,00 Kč

Dotace: 2 175 523,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. Cílovými skupinami jsou jak žáci školy, pedagogové a žáci se SVP. Projekt počítá i s hojnou spoluprací jiných škol.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2019.

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

PROJEKT ZŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA 9

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze
 • Realizace aktivit CLIL ve výuce na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 579 761,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu: 789 880,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 789 880,50 Kč

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005107

 

Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní agentura schválila mezinárodní projekt Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context (TEPS).

Tento projekt se umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí. V průběhu následujících tří let vzniknou na těchto školách „technické boxy“, které budou představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci vzájemných návštěv.

Boxy budou využívány žáky z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn materiál na zhotovení nějakého technického výrobku a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého budou skupinky dětí schopny výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí s určitým fyzikálním zákonem.  Čtením návodu navíc posílí svou čtenářskou gramotnost a také si procvičí angličtinu, protože návody budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.

Podívejte se na webové stránky projektu Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context.

Erasmus+