Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v rámci dalšího rozvolňování nastupují od 17. 5. 2021 žáci I. i II. stupně zpět do školy na prezenční výuku. S ohledem na zabezpečení hygienických pravidel nastavujeme organizaci školy následovně:

Třída Příchod do školy
1.A 7:40 (malá budova)
1.B 7:45 (malá budova)
2.A 7:50 (malá budova)
2.B 7:55 (malá budova)
3.A, 3.B 7:40
4.B, 5.A 7:45
4.A, 5.B 7:50
5.C, 6.A 7:55
6.B, 7.B 8:00
6.C, 7.C 8:05
7.A, 8.A 8:10
8.B, 8.C 8:15
9.A, 9.B 8:20
 
Další informace se žáci dozví od svých třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.
 

Informace ze školní jídelny:

Všechny děti mají od 17. 5. 2021 přihlášené obědy. Pokud je chcete odhlásit, spojte se, prosím, s vedoucí školní jídelny (telefonicky nebo emailem).

 

Informace školní družiny:

Ranní školní družina bude pouze pro první a druhé třídy.
Odpolední družina bude navazovat na konec vyučování a bude ukončena v 17:00 hodin. Z důvodu zachování homogenity skupin však prosíme o vyzvednutí dětí (pokud to bude jen trochu možné) do 16:00 hodin.
 
Těšíme se na návrat žáků do školy, až škola opět ožije.
Vedení školy
 

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o změnách v testování žáků na COVID-19.

Od 21. 5. 2021 se na naší škole začne testovat neinvazivními PCR testy, které bude vyhodnocovat zdravotnické zařízení SPADIA LAB a.s.

Jak testování probíhá? 📺

Frekvence testování bude 1x za 14 dní, a to vždy v pátek po příchodu do školy. O výsledku testu budete informování zdravotnickým zařízením SPADIA LAB a.s. do 24 hodin.

V případě nepřítomnosti žáka v den PCR testování bude tento žák testován v den příchodu do školy, a to antigenním testem.

Doplňující informace k PCR testování:
Odběrová soustava obsahuje zkumavku, tampon a testovací médium. Před samotným odběrem se nesmí 30 minut jíst, pít, kouřit a vyplachovat ústa. Před manipulací se zkumavkou je nutné si umýt nebo vydezinfikovat ruce. Po opatrném vyjmutí tamponu ze zkumavky se tampon vloží do úst. Tampon se nechá v ústech dvě minuty bez žvýkání a pak se opatrně vrátí do zkumavky. V rámci validační studie laboratoř SPADIA LAB porovnávala vzorky z nosohltanu a ze slin u několika stovek lidí.  Výsledky jsou srovnatelné, odchylky se vyskytly při nedodržení některých doporučení, které zkreslují výsledek (např. při použití žvýkačky před testem). 

 V pondělí 17. 5. 2021 proběhne ještě testování antigenními testy značky Singclean.

Od 3. 5. 2021 se zavádí rotační výuka žáků I. i II. stupně.

V týdnu 10. – 14. 5. 2021 (liché týdny) budou do školy chodit:

Třída Příchod do školy Oběd a odchod ze školy
1.A 7:40 (malá budova) 11:35
2.A 7:50 (malá budova) 11:40
3.A 7:40 11:55
4.A 7:50 12:00
5.A 8:00 12:10
6.C 7:55 13:15
7.B 8:05 13:20 (čtvrtek 12:30)
8.B 8:10 13:25
8.C 7:45 13:10
9.A 8:20 13:30
9.B 8:15 13:30
 

V týdnu 17. – 21. 5. 2021 (sudé týdny) budou do školy chodit:

Třída Příchod do školy Oběd a odchod ze školy
1.B 7:40 (malá budova) 11:35
2.B 7:50 (malá budova) 11:40
3.B 7:40 11:55
4.B 7:50 12:00
5.B 8:00 12:10
5.C 8:10 12:15
6.A 7:55 13:15
6.B 8:20 13:30
7.A 8:15 13:25 (pátek 12:30)
7.C 8:05 13:20 (čtvrtek 12:30)
8.A 7:45 13:10

 

Po vstupu do budovy (s vyučujícím 1. hodiny) budou žáci I. stupně v pondělí  a žáci II. stupně v pondělí a ve čtvrtek ve třídě testováni neinvazivními AG testy. Při negativních výsledcích testů všech žáků třídy probíhá výuka podle rozvrhu. Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání.
 
Pokud si rodiče nepřejí testovat své dítě testem, který byl dodán škole, mohou přinést vlastní test (test musí být na seznamu schválených testů mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/) . Tento test se musí provést ve škole za asistence rodiče a pracovníka školy ve stejném termínu jako se testují ostatní žáci. V tom případě se rodič s dítětem a testem dostaví před kancelář školy, kde bude ověřeno, že test lze použít. Test bude zaevidován pro účely odeslání do centrální aplikace.
 
Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nemusí být ve škole testován. Musí však tuto skutečnost doložit potvrzením zdravotnického zařízení.
 
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře). Příznaky Covid-19.
 
V případě, že je výsledek preventivního testu pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce je povinen si žáka ve škole bezodkladně vyzvednout, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a řídit se jeho dalšími pokyny.
 
Školní jídelna je v provozu pro žáky na prezenční výuce, pro žáky na distanční výuce je omezen na výdej jídla z výdejního okénka (vstup k paní vedoucí školní jídelny). Oběd mají přihlášený všichni žáci na prezenční výuce a všichni žáci, kteří si docházeli pro obědy až dosud. Pokud si chcete přihlásit obědy nově, musíte tak učinit minimálně dva dny předem.
 
Informace k provozu školní družiny:

Školní družina je určena pouze pro děti prvních až třetích tříd na prezenční výuce.

Z důvodu zachování homogenity skupin NEBUDE v provozu ranní školní družina.
Odpolední družina bude navazovat na konec vyučování a bude ukončena v 16:00 hodin.
 

Vážení  rodiče,

dovolte nám touto cestou vyjádřit podporu, motivovat Vás k další spolupráci se školou a informovat Vás o dění ve škole.

Dnešní složitá doba je pro každého z nás velmi náročná a je velkou výzvou – jak pro rodiče, tak i pro pedagogy.

Rodiče a škola jsou jeden tým a naší společnou úlohou je podporovat  děti ve vzdělávání.

Víme, že jste ve velmi složité situaci – pomáháte dětem při jejich studiu, zajišťujete každodenní stravování, vychováváte je a ještě navíc máte svá náročná zaměstnání.

Proto bychom Vám chtěli velmi poděkovat za Vaši snahu, vytrvalost a úsilí ve vzdělávání dětí.

Pokud by Vám již docházely síly nebo jste měli s domácí výukou problémy, vězte, že se na nás můžete s důvěrou obrátit a my uděláme vše proto, abychom nalezli společné řešení.

Škola i ředitelna je každý pracovní den otevřená.

Zároveň můžete kdykoli využít pomoc školní psycholožky, kterou je možné  kontaktovat na tel.: 737 894 545 nebo na mailu: psycholog@zs-hp.cz.

Třídní učitelé komunikují prostřednictvím zpráv v Bakalářích, aby tak nezahlcovali Vaše e-mailové schránky a používali jeden komunikační kanál.

Ve škole stále sledujeme aktuální dění  a přizpůsobujeme se novým a novým opatřením, která se mění ze dne na den. Učíme se  nově pracovat a zdokonalovat online výuku, aktuálně také řešíme zápisy do prvních tříd, testování žáků a provoz školy ve ztížených podmínkách.

I pro pedagogy je toto období velice náročné a patří jim úcta a velký dík.

Velmi se těšíme, až se opět se všemi dětmi uvidíme ve třídách naživo a budeme normálně učit!

Začátek postupného návratu do školy bude jistě vyžadovat překonávání  mnohých úskalí, ale  věříme, že vše společně zvládneme.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a doufáme opět v lepší časy!

Za kolektiv pedagogů Hana Kindlová (ředitelka školy) a za školskou radu Barbora Zálohová (zvolená za rodiče žáků)

 

Vážení rodiče,
v příloze Vám zasíláme pokyn MŠMT Informace pro základní školy INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.

Na základě tohoto pokynu je pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách na střední školy potřeba předložit potvrzení o negativním testu, který není starší 7 dní (vydá základní škola, příp. poskytovatel zdravotnických služeb), nebo doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID19 (a neuplynulo více než 90 dní) nebo certifikát o ukončeném provedeném očkování (po němž uplynulo nejméně 14 dní).

Pro zajištění tohoto pokynu škola bude nabízet a provádět testování žáků antigenními testy a vydá poté potvrzení.

Pro uchazeče o čtyřleté obory v termínu středa 28. dubna 2021 a pro uchazeče o víceletá gymnázia v pátek 30. dubna 2021, vždy v době od 8:00 do 12:00.

Více informací obdržíte prostřednictví třídních učitelů nebo kariérové poradkyně Ing. Aleny Fremuntové.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou této důležité informaci věnujete. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů při přijímacím řízení Vašich dětí,

Hana Kindlová, ředitelka školy.

Informace k testování žáků – uchazečů o střední vzdělání – 5. a 7. ročníky (víceletá gymnázia) a 9. ročníků (střední školy)

,,Nenech to být“ – Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

V případě potřeby můžete využít kontakty na školní psycholožku (psycholog@zs-hp.cz, tel.: 737 894 545)

Aktuální projekty školy

Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 

Celkové náklady: 2 417 248,00 Kč

Dotace: 2 175 523,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. Cílovými skupinami jsou jak žáci školy, pedagogové a žáci se SVP. Projekt počítá i s hojnou spoluprací jiných škol.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2019.

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

PROJEKT ZŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA 9

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze
  • Realizace aktivit CLIL ve výuce na ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 579 761,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu: 789 880,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 789 880,50 Kč

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005107

 

Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní agentura schválila mezinárodní projekt Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context (TEPS).

Tento projekt se umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí. V průběhu následujících tří let vzniknou na těchto školách „technické boxy“, které budou představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci vzájemných návštěv.

Boxy budou využívány žáky z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn materiál na zhotovení nějakého technického výrobku a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého budou skupinky dětí schopny výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí s určitým fyzikálním zákonem.  Čtením návodu navíc posílí svou čtenářskou gramotnost a také si procvičí angličtinu, protože návody budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.

Podívejte se na webové stránky projektu Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context.

Erasmus+