Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

ZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, přijme od 1.1.2021 kvalifikovanou učitelku/učitele přírodopisu – zeměpisu. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, velmi dobré materiální podmínky, vstřícný kolektiv.
E-mail: skola@zs-hp.cz.
Tel.: 281 923 296, 725 425 871 nebo 728 300 047.

V případe zapomenutí hesla k Bakalářům můžete použít tento návod na jeho obnovení.

Vážení rodiče a milí žáci,
vítáme Vás v novém školním roce 2021/2022 a doufáme, že se budeme celý tento rok setkávat ve škole osobně.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se provoz školy musí řídit pokyny MŠMT a MZd (viz níže).

Věříme, že při dodržování všech pokynů a pravidel bude probíhat výuka prezenčně a společné vzdělávání přinese více radosti a pozitivních zkušeností.

Těšíme se na naše žáky a spolupráci.

Vedení školy

 

1.9.2021
Od 8:00 slavnostní uvítání prvňáčků před malou budovou. Do třídy prvňáčka doprovodí pouze jeden zákonný zástupce s ochranou úst a nosu podle platného opatření MZd.

Pro 2. – 9. třídy proběhne testování a třídnická hodina v době od 8:00 do 9:20. Na třídnické hodiny bude pro přihlášené žáky navazovat školní družina. Všichni žáci mají na tento den odhlášený oběd ve školní jídelně. Pro žáky, kteří si oběd včas přihlásili, bude výdej v době od 10:30 do 12:00.

2.9.2021
Proběhnou přibližně 4 třídnické hodiny, konec vyučování a odchod na oběd bude dle rozpisu.

První třídy se testují a mají 2 třídnické hodiny, na které navazuje družina.

Odchod na oběd Třída
11:00 7.AB
11:10 7. C, 8.A
11:20 8.BC
11:30 3.AB
11:40 4.AB
11:50 9.AB
11:55 9.C
12:00 1.AB
12:15 2.AB
12:30 6.AB
12:40 6.C
12:50 5.AB

Od 3.9.2021 probíhá výuka dle rozvrhu.

Informace o školní družině a školní jídelně.

V případě potřeby můžete využít kontakty na školní psycholožku (psycholog@zs-hp.cz, tel.: 737 894 545)

,,Nenech to být“ – Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

Na základě pokynů MŠMT a MZd bude provoz probíhat následovně:

Škola se otevírá v 7:40 h a vyučování začíná v 8:00 h. Žáci vstupují do budovy disciplinovaně, musí mít nasazenou ochranu úst a nosu (podle platného opatření MZd) a vydezinfikovat si ruce.

Pro všechny platí povinnost nosit ochranu úst a nosu ve společných prostorách školy a dodržování zásad osobní a provozní hygieny. V případě, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, ochranný prostředek mít nemusí (pokud se ovšem ve třídě nevyskytl pozitivní případ Covid-19).

Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme rodiče, aby toto opatření důsledně dodržovali. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, rodiče budou školou vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy a kontaktování lékaře.

Testování dodanými antigenními testy proběhne dle nařízení vlády v těchto termínech:

  • v termínu 3. – 14. 1. 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek
  • od 17. 1. 2022 vždy v pondělí

Testují se všichni žáci i zaměstnanci školy. Bližší podrobnosti si, prosím, přečtěte v přiloženém letáku, který vydalo MŠMT.

Školní stravování proběhne podle doporučení MŠMT, bez samoobslužného výdeje a podle rozpisu pro jednotlivé třídy. Obědy si nemohou vyzvedávat žáci nebo zákonní zástupci, pokud jim byla KHS nařízena izolace či karanténa. Pokud obědy nemůžete vyzvedávat, je potřeba si je odhlásit (hromadné odhlašování není možné, protože obědy lze vyzvedávat).

V případě nemoci (kromě Covid-19) má žák nárok na stravu, pokud mu ho může vyzvednout osoba, která není v karanténě. Rodiče pro vyzvednutí oběda zazvoní u druhých dveří malé budovy a vyčkají příchodu povolané osoby.

Z důvodu nutnosti zvýšené hygieny budou tyto obědy až do odvolání vydávány v jednorázových nádobách poskytnutých školou, nikoliv do nádob přinesených z domova.

Škola zajistí prostředky k dezinfekci rukou, důkladný úklid s použitím dezinfekčního přípravku, pravidelné větrání a ionizaci místností.

Novinky

Příspěvky z blogů

Aktuální projekty školy

Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 

Celkové náklady: 2 417 248,00 Kč

Dotace: 2 175 523,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. Cílovými skupinami jsou jak žáci školy, pedagogové a žáci se SVP. Projekt počítá i s hojnou spoluprací jiných škol.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2019.

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

PROJEKT ZŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA 9

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze
  • Realizace aktivit CLIL ve výuce na ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 579 761,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu: 789 880,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 789 880,50 Kč

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005107

 

Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní agentura schválila mezinárodní projekt Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context (TEPS).

Tento projekt se umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí. V průběhu následujících tří let vzniknou na těchto školách „technické boxy“, které budou představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci vzájemných návštěv.

Boxy budou využívány žáky z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn materiál na zhotovení nějakého technického výrobku a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého budou skupinky dětí schopny výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí s určitým fyzikálním zákonem.  Čtením návodu navíc posílí svou čtenářskou gramotnost a také si procvičí angličtinu, protože návody budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.

Podívejte se na webové stránky projektu Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context.

Erasmus+