Školní jídelna

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Informace o stravování

Informace o odhlašování obědů pomocí Internetu

 

Číslo účtu pro úhradu stravného:     7236091/0100

Způsoby placení stravného:            

  • souhlas s inkasem
  • trvalý příkaz k úhradě

Při všech platbách VŽDY uvádějte přiřazený variabilní symbol (VS) dítěte, získaný od vedoucí ŠJ. Při chybném zadání VS neručíme za správnou identifikaci dítěte. VS NENÍ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE!!!
Stravné je hrazeno vždy předem na následující měsíc. Datum splatnosti inkasa je vždy k 20. dni v měsíci. Trvalým příkazem k úhradě musí být stravné připsáno na účtu školy nejpozději  25. dne v měsíci.
Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

  7 – 10 let ……………………………………… 792- Kč ( 36,- Kč /oběd)
11 – 14 let ……………………………………… 836- Kč ( 38,- Kč /oběd)
15 let a výše……………………………………. 880- Kč ( 40,- Kč /oběd)

Pokud se rozhodnete pro stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, neprodleně, prosím, oznamte číslo Vašeho účtu osobně v kanceláři ŠJ nebo na tel. č. 281 925 262.
Vyřiďte si, prosím, všechny náležitosti spojené s příkazem k úhradě nebo se souhlasem k inkasu včas, aby nedocházelo k opožděným platbám. V opačném případě má vedoucí ŠJ právo dítěti obědy zablokovat až do jejich uhrazení a čtecí zařízení mu zabrání ve vstupu na oběd.

Každý strávník musí mít zakoupený čip v hodnotě 115 Kč nebo 120 Kč, bez kterého není možno vydat oběd.
 
Při jeho ztrátě je žák povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Pokud ten původní později najde, bude mu částka 115 Kč nebo částka 120 Kč vrácena.

Při jeho ztrátě je žák povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Pokud ten původní později najde, bude mu částka 115,- Kč vrácena. Podmínkou je předložení obou nepoškozených čipů ke kontrole.
V době nemoci ve vlastním zájmu odhlašujte obědy. Každým neodhlášeným obědem přicházíte o peníze a vystavujete se riziku, že oběd zaplatíte v plné výši i s provozními náklady.  První den nemoci dítěte mohou rodiče oběd vyzvednout do přenosné nádoby (je nutné mít čip).

Obědy lze odhlašovat (1. den nemoci do 8.00 hodin):

  • na č: 281 92 52 62
  • na e-mailové adrese jídelna@zs-hp.cz
  • on-line službou STRAVA, kde lze také sledovat stav konta a měsíční přehled (v případě zájmu je potřeba si u vedoucí ŠJ vyzvednout uživatelské jméno a heslo).

Pozn.: Učitelé ani vychovatelky žákům obědy neodhlašují!