Školní psycholog

Mgr. Stanislava Benáková
psycholog@zs-hp.cz
M: 737 894 545
Pracovna: přízemí velké budovy, v levé části chodby, dveře č. 4.

Konzultace – po předchozí dohodě:
PO 8-16
ÚT 8-15
PÁ 8-12

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Kdy je tu pro mne školní psycholog?

Holky a kluci:

 • učení mi nejde tak, jak bych chtěl/a
 • mám problémy se spolužáky a nevím, jak je vyřešit
 • mám pocit, že se ke mně někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • mě trápí něco osobního (obavy z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • děje se něco, co nemám komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci/kamarády/rodiči…)
 • zkrátka si potřebuju o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • našemu dítěti to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • nedaří se nám na něčem domluvit s učiteli našeho dítěte
 • máme podezření, že se našemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • v naší rodině se dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku a školní výsledky našeho dítěte
 • naše dítě má psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

Jak probíhá spolupráce?
Rodičům/zákonným zástupcům je na začátku školní docházky předložen Všeobecný informovaný souhlas, jehož podpisem dítěti umožňujete účastnit se skupinových aktivit, organizovaných psychologem (např. práce s dětmi v rámci třídnických hodin, tematické skupinové aktivity, zjišťování aktuálního klimatu ve třídě např. formou dotazníku aj.). Dítě má také možnost psychologa jednorázově kontaktovat samo, na základě své aktuální potřeby.
Pokud tento souhlas nepodepíšete, psycholog Vaše dítě z těchto aktivit vynechává. Souhlas je možné kdykoli během školní docházky odvolat, nebo naopak dodatečně podepsat.

Individuální opakované konzultace vycházejí z potřeb dítěte samotného, žádosti Vás rodičů/zákonných zástupců, doporučení učitele/výchovného poradce/psychologa PPP aj. Taková dlouhodobější spolupráce probíhá na základě souhlasu žáka samotného a Individuálního souhlasu, podepsaného opět Vámi rodiči/zákonnými zástupci. V Individuálním souhlasu je specifikována konkrétní zakázka i přibližný časový horizont.
Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem Vašeho dítěte a Vás rodičů/zákonných zástupců.
Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče/zákonní zástupci dítěte (popř. dítě).