Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

1) od 30. 11. 2020 nastoupí 3., 4. a 5. ročníky prvního stupně

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani neprolínají).Vstup do školy bude pro žáky umožněn (z důvodu nemísení jednotlivých tříd):

 • 8:05 žáci 3. tříd
 • 8:10 žáci 4. tříd
 • 8:15 žáci 5. tříd

2) od 30. 11. 2020 nastoupí na prezenční výuku 9. ročníky (vstup do školy jim bude umožněn v 7:50)

3) od 30. 11. 2020 bude pro ostatní třídy 2. stupně (6., 7. a 8. třídy) organizována tzv. rotační prezenční výuka (celé třídy se budou střídat po týdnech ve škole).

30. 11. – 4. 12.

 • prezenční výuka: 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.C (výuka ve škole dle rozvrhu)
 • distanční výuka: 6.A, 7.A, 8.A, 8.B (úkoly a Meety)

7. 12. – 11. 12.

 • prezenční výuka: 6.A, 7.A, 8.A, 8.B (výuka ve škole dle rozvrhu)
 • distanční výuka: 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.C (úkoly a Meety)

Vstup do školy pro žáky při prezenční výuce bude umožněn (z důvodu nemísení jednotlivých tříd)

 • 7:55 8.C, 7.B, 7.C
 • 8:00 6.B a 6.C

4) výuka volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku bude nadále probíhat online

5) stravování (rozpis odchodů na oběd bude zveřejněn v průběhu týdne)

Žáci s distanční výukou mají obědy odhlášené. Kdo bude mít o stravování zájem, musí se přihlásit minimálně dva dny předem (s ohledem na objednávky potravin). Obědy se budou vydávat v jednorázových obalech zajištěných školou od 13.00 do 13.30 za přísných hygienických podmínek. Stravovat se přímo v jídelně nebude těmto žákům z hygienických důvodů umožněno. Strávník bude vstupovat do jídelny s vydezinfikovanýma rukama a zakrytými ústy a nosem. Mýdlo a dezinfekce je k dispozici před vstupem do jídelny. Vstup do jídelny bude umožněn bočními dveřmi spojovací chodby. Při čekání na výdej oběda je třeba dodržovat rozestupy.

Žáci s prezenční výukou se budou prezenčně stravovat. Obědy mají přihlášené. Pokud si stravu nepřejete, je nutno ji odhlásit. Do jídelny budou děti vstupovat v čase tak, aby se nesetkaly s žáky s distanční výukou. Budou se řídit pokyny zaměstnanců vykonávajících dohled a za přísných hygienických opatření.

Od pondělí 23.11.2020 nabízíme žákům, kteří jsou na distanční výuce, odběr obědů ze školní jídelny. Obědy se budou vydávat v plastových obalech od 13.00 do 13.30 za přísných hygienických podmínek. Strávník bude vstupovat do školní jídelny s ústy a nosem zakrytými rouškou a vydezinfikovanýma rukama. Mýdlo a dezinfekce je k dispozici před vstupem do jídelny.

Vstup do budovy bude umožněn bočními dveřmi spojovací chodby. Při čekání na výdej oběda je třeba dodržovat rozestupy. Z organizačních důvodů je nutno stravu přihlašovat a odhlašovat minimálně dva dny předem (je třeba zajistit dostatečné množství potravin). Děkujeme Vám za pochopení.

18. 11. 2020 se těšíme na prvňáčky a druháčky zase zpět ve škole!

Všichni žáci z těchto tříd mají přihlášené obědy. Pokud oběd nechcete, je potřeba ho odhlásit!

 

Uzavření školy od 14. 10. 2020

V době uzavření školy jsou úřední hodiny kanceláře školy každý pracovní den od 8:00 do 12:00.

Dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Celá škola přechází na distanční výuku.

Hana Kindlová, ředitelka školy

 

 

K omlouvání dětí z výuky využívejte školní komunikační systém Bakaláři (Komens – Poslat zprávu – Omluvení absence).

K restartování hesla do Bakalářů (pro rodiče) využijte tlačítko Zapomenuté heslo.
Budete vyzvání k vložení své emailové adresy, na kterou Vám budou odeslány nové přihlašovací údaje.
K restartu hesla využijte pouze emailovou adresu, kterou jste ve škole nahlásili.

,,Nenech to být“ – Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

V případě potřeby můžete využít kontakty na školní psycholožku (psycholog@zs-hp.cz, tel.: 737 894 545)

Aktuální projekty školy

Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 

Celkové náklady: 2 417 248,00 Kč

Dotace: 2 175 523,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o studium na technických školách. Cílovými skupinami jsou jak žáci školy, pedagogové a žáci se SVP. Projekt počítá i s hojnou spoluprací jiných škol.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2019.

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

PROJEKT ZŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA 9

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze
 • Realizace aktivit CLIL ve výuce na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 579 761,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu: 789 880,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 789 880,50 Kč

Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005107

 

Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní agentura schválila mezinárodní projekt Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context (TEPS).

Tento projekt se umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí. V průběhu následujících tří let vzniknou na těchto školách „technické boxy“, které budou představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci vzájemných návštěv.

Boxy budou využívány žáky z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn materiál na zhotovení nějakého technického výrobku a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého budou skupinky dětí schopny výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí s určitým fyzikálním zákonem.  Čtením návodu navíc posílí svou čtenářskou gramotnost a také si procvičí angličtinu, protože návody budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.

Podívejte se na webové stránky projektu Development of teaching and  learning Techniques for European Primary Schools within a design and technology context.

Erasmus+