Školní vzdělávací program ZŠ Ratibořická:

Vzdělávací program školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická

(v duchu myšlenky Johna Donna „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“ vedeme děti ke spolupráci a vzájemnému respektu)

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Z kroniky školy Základní škola Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 píše svou historii od r. 1959, kdy bylo 1. září zahájeno vyučování v tehdy jedenáctileté škole v bývalé Dvořákově ulici (dnešní Ratibořické). Prvním ředitelem byl jmenován Gustav Schuster. Školu navštěvovalo 535 žáků, vyučovalo zde 21 učitelů v 15 třídách. Pro nedostatek finančních prostředků byla škola předána bez tělocvičny a školní jídelny. Další budova s kuchyní, jídelnou a několika třídami byla postavena svépomocí a zprovozněna o rok později.

Ve školní m roce 1960/61 se změnila jedenáctiletá škola na dvanáctiletou. O rok později došlo k rozdělení školy na ZDŠ a SVVŠ. ZDŠ měla 14 tříd s 359 žáky.

Ve školním roce 1989/90 byla od třetí třídy zahájena rozšířená výuka jazyků, i v ostatních předmětech došlo ke změně náplně výuky.

1. 9. 1990 nastoupil do funkce ředitele školy pan Miloslav Podzimek. Škola se zaměřila na výuku cizích jazyků a informatiky. Na podporu kvality výuky začal pan ředitel organizovat pro učitele poznávací zájezdy po Evropě. Podobně začaly cestovat i kolektivy žáků.

K 15. 7. 1996 byla do funkce ředitelky školy jmenována Jana Neudertová, která je ve funkci i v současnosti.

Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a informatiky. Velká péče je věnována talentovaným dětem a žákům se specifickými poruchami učení.

Škola prošla v posledním období částečnou rekonstrukcí. V r 1994 došlo k rekonstrukci topení, v r. 1996 k zateplení hlavní budovy. V r. 2005 byla dokončena rekonstrukce podlahy tělocvičny a „malé budovy“, ve které najdete 1. a 2. třídy, školní družinu a školní jídelnu. V r. 2008 byly rekonstruovány šatny v hlavní budově a v době hlavních prázdnin v r. 2010 byla vyměněna okna na jižní a západní straně hlavní budovy.

Najdete nás v klidné části východního okraje hlavního města Prahy, v místě obklopeném zelení.

Poblíž školy je zastávka MHD.

Jsme úplnou ZŠ s kapacitou 650 žáků. V 1. – 9. ročníku se vyučuje vždy ve 2 – 3 paralelních třídách

Školu tvoří dvě části. Tzv. „malá budova“ patří 1. a 2. třídám (1. patro), školní jídelně (přízemí) a školní družině (2. patro) se žákovskou knihovnou. Školní družina využívá také přilehlé zahrady.

Spojovací chodbou je možno přejít do tzv. „hlavní budovy“. Zde se nachází vedení školy, kabinety vyučujících a kmenové třídy vyšších ročníků 1. stupně a celého 2. stupně.

K vybavení školy patří tělocvična, počítačová učebna s připojením na Internet, sluchátková pracovna. Ve většině pracoven je videotechnika, třídy i kabinety jsou připojeny na Internet. K vybavení tříd patří 15 interaktivních tabulí SMART Board, 3 vizualizéry, 18 dataprojektorů, hlasovací systém Response, digitální jazyková laboratoř Robotel, mobilní digitální třída s 15 netbooky a měřící čidla Pasco.

Škola má učebnu dílen a učebnu domácích nauk.

Dětem nabízíme možnost výuky anglického, německého a ruského jazyka, a to v rámci povinných a volitelných předmětů.

Žáci si mohou vybrat z těchto dalších volitelných předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, konverzace v anglickém jazyce, informatika, cvičení z českého jazyka a matematiky, čtenářská dílna, historický seminář, zeměpisný seminář, biologicko-chemické praktikum, technické kreslení, sportovní hry, aerobik, technické činnosti, keramika a mediální výchova. Nabídka volitelných předmětů je každoročně upravována dle zájmu žáků a možností školy. Přesné znění pro aktuální školní rok je specifikováno v dodatku k ŠVP.

Ve škole dlouhodobě pracují kroužky: Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, keramický, vlastivědný, v rámci ŠD kroužky sportovní, divadelní a pracovně-výtvarný.

Velkou tradici má škola v účasti v nejrůznějších oborových olympiádách a dalších soutěžích (např. sportovních), kde naši žáci dosahují vynikajících výsledků nejen v rámci obvodu, ale i v celopražských kolech.

Pořádáme tematické zájezdy do tuzemska i ciziny, spolupracujeme se školami v Evropě (Comenius), pořádáme výměnné pobyty (např. v Brunsbütellu).

Škola je Regionálním centrem internetu, Informačním centrem, škola je akreditována pro vzdělávání v rámci DVPP, pro rok 2009 a 2010 byla jmenována SMART Centrem interaktivní výuky.

Na škole pracuje Školská rada, v níž spolupracují zástupci obce, rodičů a učitelů, a kde pracuje také občanské sdružení rodičů a přátel dětí – K klub. Členové ŠR i K-klubu projevují velký zájem o dění ve škole.

Škola se též otevírá v odpoledních a podvečerních hodinách pro aktivity dospělých. Zájemci jsou vzděláváni v několika typech počítačových kurzů, tělocvična je využívána gymnastickým oddílem a Domem dětí a mládeže, učebny s klavírem využívá ZUŠ.

Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.zs-hp.cz).

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupce ředitele a další zástupce ředitele, která vykonává i funkci výchovné poradkyně, 30 učitelů včetně metodičky prevence a 6 vychovatelek školní družiny. Sbor je smíšený, s převahou žen. Jsme kolektivem, ve kterém najdete jak zkušené pedagogy, tak zástupce mladší generace. Ke změnám ve sboru dochází především z důvodu odchodu do důchodu.

Na naší škole vládne přátelská a vstřícná atmosféra, ve které jsou respektování žáci i učitelé.

Vedení školy klade velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporuje zavádění inovací, nových metodických postupů a rozsáhlejší využití informačních technologií, podporuje mezinárodní spolupráci.

V řadách našich pedagogů jsou lektorky ICT vzdělávání, lektorka Tvořivé školy a SMART trenérky.

Školu navštěvují především žáci z Horních Počernic. Významnou část tvoří také žáci z městských částí a vesnic v okolí.

Učitelé individuálně pracují jak s žáky nadanými, tak s žáky se specifickými poruchami učení. Velmi úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Zástupci tříd pracují v Žákovské radě.

Již od roku 1999 spolupracujeme s Brunsbüttelem, partnerským městem naší městské části Praha 20, Pravidelné výměnné pobyty s partnerskými školami z tohoto města pořádáme od šk. r. 2005/2006.

Spolupracujeme s evropskými školami, které byly s naší školou zapojeny do projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení (v roce 2001 – 2003 a v r. 2008 – 2010). Navštívili jsme školy v Estonsku, Finsku, Irsku, na Maltě, v Německu, v Nizozemí, Rakousku, Řecku, Španělsku, Turecku a ve Velké Británii.

K tradičním školním akcím patří např. Noc s Andersenem, Veletrh snů, rozlučka 9. ročníků „Na schodech“, spolupráce 1. a 9. tříd, Den otevřených dveří, lyžařský kurz, třídění odpadu – sběrová soutěž. Od roku 2008 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, který v rámci České republiky zajišťuje sdružení Tereza. Další projekty přibývají a obměňují se podle zájmu žáků, učiva a možností pedagogů.

Zaměření školy

Profilací školy je i nadále výuka cizích jazyků a informatiky. Na I. stupni bude výuka anglického jazyka zahájena už v 1. ročníku v jednohodinovém předmětu angličtina hrou, informatika se bude vyučovat 1 hodinu ve 4. ročníku, 1 hodinu v 5. ročníku.

Na II. stupni budou další jazyky nabízeny jako volitelné předměty spolu s širokou nabídkou dalších v rámci disponibilní dotace v jednotlivých třídách i napříč ročníky.

Pozitivní změnou bude určitě výuka jazyků v jednotlivých třídách ve skupinách. Zůstanou zachovány celé třídní kolektivy.

Výchovné a vzdělávací strategie

Veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání.

Na naší škole uplatňujeme následující výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence komunikativní

 • ve všech předmětech klademe důraz na výstižnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků, na oslovování žáků mezi sebou
 • volíme úkoly přiměřené věku žáka
 • snažíme se žákům zajistit co nejlepší podmínky pro seznámení s počítači a pro jejich využití ke komunikaci
 • seznamujeme žáky s dostupnými technickými komunikačními prostředky, umožňujeme zpracování fotozáznamů, filmů
 • čtení, psaní a diskuzi používáme jako nástroje učení ve všech naukových předmětech
 • žáci vyhledávají odborné texty různého druhu a v různých zdrojích, čerpají z nich informace
 • netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů

Kompetence k řešení problému

 • žák při řešení problému pracuje s různými zdroji informací, ověřuje jejich pravdivost, pracuje s vlastní chybou, hledá nová řešení
 • na příkladu modelových situací řeší žák úlohy, které vycházejí z praxe
 • podporujeme účast žáků na prezentaci své práce, projektech, soutěžích a olympiádách

Kompetence sociální a personální

 • velký důraz klademe na vytváření přátelské a vstřícné atmosféry, ve které jsou respektováni žáci i učitelé
 • podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti, dbáme na to, aby se žáci naučili oceňovat nejen vlastní práci, ale i práci druhých
 • podporujeme vzájemnou spolupráci žáků pracujeme na preventivních programech, které se zabývají prevencí šikany a dalších patologických jevů
 • spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou i Prev-centrem

Kompetence občanské

 • ve škole pracuje Žákovská rada, která se podílí na organizování programů a akcí školy
 • vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel a norem společenského chování
 • zapojujeme žáky do školních akcí podle jejich individuálních schopností
 • v rámci jednotlivých předmětů se žáci seznamují s kulturními tradicemi regionu, státu i dalších zemí, zejm. EU
 • v několika třídách máme handicapované žáky
 • vedeme žáky k třídění odpadu – žáci se v hojné míře zúčastňují sběrové akce školy
 • do výuky zařazujeme besedy, exkurze …

Kompetence pracovní

 • žáci využívají informačních technologií k tvorbě a prezentaci svých prací
 • důsledně vyžadujeme dodržování pravidel bezpečného chování a bezpečnosti práce
 • vedeme žáky k poskytnutí první pomoci
 • žáci pracují s novými materiály a technikami zpracování
 • žáci se svými výrobky podílejí na výzdobě tříd i prostor školy
 • v 9. ročníku realizujeme vyučovací předmět Volba povolání různými formami (exkurze, film, beseda apod.)
 • seznamujeme žáky s různými profesemi

Kompetence k učení

 • učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
 • využíváme metody kritického myšlení
 • poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací (třídní knihovny v některých učebnách, žákovská knihovna, Internet, video, výstavy, kulturní pořady….)
 • zaměřujeme se na kvalitní výuku cizího jazyka s možností doplnění si znalostí ve volitelném předmětu Konverzace v anglickém jazyce
 • nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka
 • žáci se podílejí na hodnocení dosažených výsledků
 • uplatňujeme individuální přístup k žákovi
 • učíme žáky vyjadřovat vhodnou formou své názory
 • podporujeme iniciativu žáků
 • hodnotíme klasifikačními stupni
 • od 6. ročníku zapojujeme žáky do celostátních srovnávacích testů Scio
 • žáci se účastní mnoha soutěží a olympiád
 • učíme příkladem – pedagogové si neustálým vzdělávání doplňují své znalosti a dovednosti

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby ve škole poskytuje zpravidla výchovný poradce v součinnosti se školním metodikem prevence a vedením školy. Spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky. Na poradenství se podílí i psycholog Obvodní pedagogicko-psychologické poradny Prahy 9, který školu minimálně jednou měsíčně navštěvuje. Poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Kromě návštěv školy je činnost psychologa uskutečňována ambulantně na pracovišti poradny. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného sociokulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • poradenství žákům v obtížných životních situacích
 • poradenství rodičům v souvislosti s výchovou dětí
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a sociálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy a poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství žákům a jejich rodičům poskytuje výchovný poradce. Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy zajišťuje přihlašování žáků a jejich přechod k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ žáci rozvíjí sebepoznání, orientaci ve vzdělávací nabídce i světa práce. Škola při diagnostikování žáka z hlediska jeho dalšího vzdělávání spolupracuje s poradenskými zařízeními, zejména s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou a IPS úřadu práce. Žákům jsou k dispozici informační materiály o středním školství a trhu práce.

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence koordinuje a kontroluje realizaci preventivního programu školy. Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Výchovný poradce a metodik prevence jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě místního sociálního odboru a v případě potřeby úzce spolupracují s kurátorem pro děti a mládež či jinými sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup. Svolává setkání s rodiči, zprostředkovává konzultace pro žáky i jejich rodiče, nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy.

Psychologická péče

Žáci i jejich rodiče se mohou kdykoliv obrátit na třídní učitele a výchovného poradce s prosbou o konzultaci, ocitnou- li se v obtížné psychosociální situaci. Rodiče s nimi mohou konzultovat otázky spojené s výchovou a vzděláváním i způsoby řešení případné psychosociální krize. Výchovný poradce monitoruje vztahy mezi dětmi, ve spolupráci s třídními učiteli pomáhá žákům řešit jejich případné konflikty, podporuje pozitivní vztahy mezi nimi i optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci se žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením a žáci se zdravotním nebo se sociálním znevýhodněním. Všem těmto žákům je věnována patřičná péče; obsah, formy a metody práce s nimi odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Snažíme se vytvářet takové podmínky, které toto vzdělávání umožní. Ředitel školy může zřídit pro tyto žáky funkci asistenta pedagoga. V případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení a souhlas krajského úřadu (MHMP).

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Zdravotně postižení žáci jsou žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Diagnostiku těchto žáků provádí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Tito žáci se na naší škole vzdělávají formou individuální integrace v běžné třídě tak, aby to odpovídalo jejich potřebám a možnostem a také potřebám a možnostem školy. Mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Vzdělávání integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP), který povoluje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Tento plán vypracovává třídní učitel ve spolupráci s vyučujícím daného předmětu zpravidla před zahájením školního roku (nejpozději 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění jeho specifických vzdělávacích potřeb) a jeho platnost je na jeden školní rok. IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra, je konzultován s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. Zohledňuje i názor zákonného zástupce, vychází z učebních dokumentů a respektuje potřeby žáka. IVP může být v průběhu školního roku doplňován a upravován. Dodržování postupů uvedených v IVP dvakrát ročně sleduje a vyhodnocuje školské poradenské zařízení.

Obsah IVP: základní údaje o žákovi, závěry vyšetření a doporučení z odborného pracoviště, konkrétní cíle, organizace výuky, pedagogické postupy, priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka, učební dokumenty, forma zadávání a plnění úkolů, způsob ověřování znalostí a dovedností, způsob hodnocení, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, návrh na navýšení finančních prostředků, způsob spolupráce se zákonnými zástupci, podíl žáka na řešení problémů, pedagogická diagnostika.

Jak s těmito žáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech:

Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy dle doporučení poradny a druhu vývojové poruchy učení, např.:

Dyslexie

český jazyk a cizí jazyk
 • dle stupně poruchy nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou, případně vyvolat na začátku hodiny na kratší úsek
 • volit druh a délku textu odpovídající vyspělosti čtenáře
 • omezit písemné zpracování čteného textu
 • umožnit četbu s dyslektickým okénkem
 • preferovat ústní projev
 • upřednostňovat konverzaci před písemným projevem
 • individuální výklad písemných testů, prací (pomoc při četbě zadání)
 • umožnit prodloužený výklad, doučování
matematika
 • slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele
 • krátit zadání s širšími slovními instrukcemi
ostatní předměty
 • omezit hlasité čtení z učebnic (volit krátké úseky)

Dysortografie

český jazyk a cizí jazyk
 • při osvojování a upevňování gramatických pravidel uplatňovat názor (tabulky gramatických jevů)
 • při osvojování učiva zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů
 • krátit diktáty, dopřát časový prostor pro opravu příp. diktát zadávat formou doplňovacích cvičení, opisy, přepisy, po předchozí přípravě (školní, domácí)
 • při opravě odlišit dysortografické chyby
 • preferovat ústní zkoušení
 • hodnotit aktivitu, snahu
 • slohové práce zadávat v kratším rozsahu a po předběžné domácí přípravě
 • u cizích jazyků znalost slovíček ověřovat ústně
matematika
 • nevypisovat zadání slovních úloh
 • nehodnotit kvantitu, ale kvalitu (znalost daného jevu)
 • nelimitovat časem využívat práci u tabule pod individuálním dohledem
 • umožnit práci s názorem
 • hodnotit aktivitu, snahu, zájem
ostatní předměty
 • poznámky psát ve zkrácené verzi, heslovitě
 • preferovat ústní zkoušení před písemným, testy
 • v sešitech nehodnotit úpravu, ale obsah
 • osvojovat učivo s názorem

Dysgrafie

český jazyk a cizí jazyk
 • nehodnotit tvary písmen, úpravu, ale obsah
 • nelimitovat časem
 • dle potřeby ponechat tabulku psacího písma
 • umožnit žákovi užívat tiskací písmo (vyhovuje-li mu při písemném projevu)
 • respektovat specifickou chybovost (úlevy, oprava jinou barvou než červenou)
 • krátit na minimum poznámky, výpisky
 • krátit diktáty, popř. zadávat předepsané doplňovačky
matematika
 • nevypisovat zadání slovních úloh
 • nehodnotit kvantitu, ale kvalitu
 • preferovat ústní zkoušení a zkoušení u tabule
 • nelimitovat časem
 • tolerovat zrcadlové psaní číslic (opravovat, ale nehodnotit)
ostatní předměty
 • poznámky psát ve zkrácené podobě
 • preferovat ústní zkoušení před písemným, testy
 • v sešitech nehodnotit úpravu, ale obsah
 • zohlednit zrcadlové psaní, záměny písmen, vynechávky písmen

Dyskalkulie

matematika
 • nutný individuální přístup k žákovi
 • častá práce u tabule s dohledem a pomocí učitele
 • kladení důrazu na pochopení jevu, ne na kvantitu
 • pracovat s názorem
 • nelimitovat časem
 • hodnotit aktivitu, snahu

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

I těmto dětem může ředitel školy povolit vyučování podle individuálního vzdělávacího plánu, pokud ho poradna doporučí a zákonný zástupce si o jeho vypracování požádá. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko-psychologické poradny.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu na území ČR. Speciální vzdělávací potřeby těchto dětí zjišťuje školské poradenské zařízení. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo pro jiné kulturní a sociální zázemí. Proto i těmto žákům věnujeme na naší škole specifickou péči. I pro ně může být vytvořen IVP.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Při práci se žáky vyhledáváme a rozvíjíme talent a mimořádné nadání žáků. Děláme to nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání jedinců má zásadní význam pro celou společnost.

Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracujeme s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření volíme další postup specifické péče o tyto děti.

Inteligence má mnoho podob a rozhodně nezahrnuje jen schopnost řešit abstraktní či logické úlohy. Např. v rámci koncepce mnohočetné inteligence se hovoří o sedmi různých druzích: slovní, logicko-početní, hudební, pohybově-estetické, prostorové, interpersonální a intrapersonální. Na sobě i ve svém okolí můžeme vidět, že někomu jde matematika, ale neoplývá talentem na jazyky, že jiný je hudebně nadaný, ale logické myšlení mu činí potíže a další že je, ač ve školních výsledcích méně úspěšný, výborný diplomat a rozený vůdce týmu.

Mnozí nadaní lidé vzdor své vysoce nadprůměrné inteligenci mají potíže s praktickými dovednostmi, je pro ně problém komunikovat s lidmi, mají potíže s empatií, hůře se orientují v „běžném“ reálném životě.

Z uvedených důvodů volíme na naší škole vzdělávání těchto dětí formou individuální integrace v běžné třídě. Ne tedy segregace (vyčlenění), ale integrace (začlenění). Ne vytváření „umělého“ prostředí, ale podpora nadání a talentu v rámci přirozeného prostředí třídy, které se svým charakterem přibližuje všednímu, každodennímu životu. Snažíme se neochuzovat tyto děti o kontakt se svými vrstevníky, vedeme je k toleranci k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším.

Mimořádně nadaný žák se může vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Při sestavování IVP je třeba brát ohled na osobnost žáka, druh jeho nadání a na to, aby nedošlo k přetížení žáka.

Specifické postupy:
 • přijmout dítě k předčasnému plnění povinné školní docházky
 • povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném
 • ročníku přeřadit žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího
Další pedagogicko-organizační úpravy:
 • doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
 • specifické učební postupy a metody, užívání pomůcek a materiálů (individuální práce s naučnou literaturou, řešení problémových úloh, vzdělávací programy na počítači, atd.)
 • diferencovaná práce nejen individuální, ale i skupinová a v rámci ročníku (např. výběrový blok cizího jazyka, volitelné předměty)
 • využití testů zjišťujících studijní předpoklady
 • zapojení do rozsáhlejších prací, projektů (výzdoba školy, výstava výtvarných prací, …)
 • prezentace školy na veřejnosti (kulturní vystoupení, programy pro mateřské školy, školní časopis, …)
 • reprezentace školy na olympiádách a soutěžích
 • nabídka kroužků a dalších mimoškolních aktivit

učební plán

Poznámky k učebnímu plánu

Čerpání disponibilních hodin na I. stupni (celkem 14 hodin)

 • 1h český jazyk v 1. ročníku
 • 2h český jazyk ve 2. ročníku
 • 1h český jazyk ve 3. ročníku
 • 1h český jazyk ve 4. ročníku
 • 1h český jazyk v 5. ročníku
 • 1h anglický jazyk v 1. ročníku
 • 1h anglický jazyk ve 2. ročníku
 • 1h matematika ve 2. ročníku
 • 1h matematika ve 3. ročníku
 • 1h matematika ve 4. ročníku
 • 1h matematika v 5. ročníku
 • 1h informační a komunikační technologie ve 4. ročníku
 • 1h člověk a jeho svět v 5. ročníku

Čerpání disponibilních hodin na II. stupni (celkem 24 hodin)

 • 1 h český jazyk v 8. ročníku 0,5 h český jazyk v 9. ročníku
 • 1 h matematika v 8. ročníku 0,5 h matematika v 9. ročníku
 • 0,5 h informační a komunikační technologie v 6. ročníku
 • 0,5 h informační a komunikační technologie v 8. ročníku
 • 6 h druhý cizí jazyk v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách
 • 1 h výchova k občanství v 8. ročníku (rodinná výchova)
 • 1 h chemie v 9. ročníku 1 h výchova ke zdraví v 8. ročníku
 • 3 h volitelný předmět v 6. ročníku
 • 4 h volitelný předmět v 7. ročníku
 • 2 h volitelný předmět v 8. ročníku
 • 2 h volitelný předmět v 9. ročníku

Volitelné předměty jsou zařazeny v 6. – 9. ročníku. Konkrétní nabídka je upřesněna v ročním plánu dle podmínek školy a zájmu žáků. Volitelné předměty mají charakter jednoročních kurzů s možným pololetním přestupem. Některé předměty jsou vypisovány pro začátečníky a následně I pro pokročilé. Skupiny mohou vytvářet žáci z různých ročníků.

Výuka plavání je zařazena jako pololetní kurz v hodinách tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku.

Anglický jazyk je součástí povinné výuky od 1. roč. pro všechny žáky s časovou dotací 1 h v 1. a 2. ročníku a po 3 hodinách ve 3. – 9. roč. (třídy jsou děleny od počtu 24 žáků na dvě skupiny).

Německý jazyk je zařazen pro skupiny s rozšířenou výukou jazyků jako volitelný předmět po 3 hodinách v 6. – 9. ročníku. V 8. a 9. roč. je zařazen druhý jazyk i pro ostatní žáky s možností volby mezi německým a ruským jazykem.

Informační a komunikační technologie jsou vyučovány ve 4., 5. a 7. ročníku (třídy jsou děleny na dvě skupiny) celoročně s časovou dotací 1 hodina týdně. A v 6. a 8. roč. v jednom pololetí s časovou dotací 1 h týdně.

Předmět pracovní činnosti je vyučován v každém ročníku II. stupně. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Náplň předmětu v jednotlivých ročnících:

 • 6. a 8. roč. – pracovní činnosti jako pololetní kurz (druhé pololetí viz informatika)
 • 7. roč. – pracovní činnosti a domácnost (2 pololetní kurzy)
 • 9. roč. – pracovní činnosti (volba povolání)
 • Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz charakteristika ŠVP)