Dvouletý projekt Comenius je určen žákům I. stupně. Je zaměřen na pracovní činnosti, na práci s technickými boxy, prostupuje anglickým jazykem, rozšiřuje znalosti dětí ve vlastivědném učivu, v informatice, připravuje je na výuku fyziky a zeměpisu.

V 10 evropských zemích zúčastněných v projektu bylo vytvořeno více než 100 „technických krabic“ s materiálem, návodem, hodnocením. Při práci s boxy si tak děti upevňují kompetence pracovní, kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální.

Ve druhém roce projektu, v říjnu 2009, nás navštívili kolegyně a kolegové z Německa, Nizozemí, Španělska a Velké Británie. Ve 3. – 5. třídách předvedli žákům v rámci hodin anglického jazyka prezentace o svých zemích a školách. Stěžejními se staly hodiny pracovních činností, buď s našimi vyučujícími, nebo s učiteli ze zahraničí.

Odpolední a večerní hodiny patřily prohlídce Horních Počernic a památkám Prahy. Příjemným zážitkem bylo pro pedagogy z evropských zemí setkání s panem starostou Ivanem Liškou v reprezentativních prostorách na Chvalském zámku.

Díky Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení si učitelé výrazně prohloubili znalosti o našem vzdělávacím systému a o kultuře země.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413889335486989 limit=50]