Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola je zapojena již od září 2009. Do této chvíle se nám podařilo sesbírat:
276 kg starých elektrozařízení
93 kg baterií